Luisa, 29

Číslo profilu 5596982
Datum registrace 30.01.2023
Aktualizován 06/10/2023
Jméno Luisa
Země Czech Republic
Město Liberec
Orientace Lesbičky
Věk 29
Znamení zvěrokruhu Váhy
Výška 169 cm
Váha 48 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ano
Oblíbené země Irsko Portugalsko

Vyhledávání ASPI |

Tuto zprávu poskytl uživatel Luisa Liberec 06/11/2023 02:50:06

Zdeňkem Lacinou, advokátem se sídlem Bezděkovská 53, Strakonice, proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne Odůvodnění: I. Předchozí průběh řízení 1.

Ústavní stížností podanou dne Listiny základních práv a svobod dále jen "Listina".

II. ÚS /97 - Právo na soudní a jinou právní ochranu | ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s.

K projednání ústavní stížnosti si Ústavní soud přípisem ze dne 2. Stěžovatel byl v záhlaví citovanými rozhodnutími uznán vinným ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanovení § odst.

Uvedeného přečinu se měl dopustit tím, že - stručně řečeno - dne Ty utrpěly v důsledku střetu četná zranění. Stěžovatel po nehodě na místě zastavil, z místa odvezl jednu z poškozených do místa jejího bydliště; druhá z poškozených odjela z místa nehody sama. Stěžovatel následně odjel, aniž by zůstal na místě nehody a tuto nahlásil. Uvedené skutečnosti byly policejními orgány zjištěny až kolem téhož dne, přičemž k nehodě došlo již kolem Ve věci byl nejprve vydán rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne Státní zástupce se proti uvedenému rozsudku okresního soudu odvolal ke Krajskému soud v Českých Budějovicích dále též "krajský soud" nebo "odvolací soud".

Ten o odvolání rozhodl usnesením ze dne Následně Okresní soud v Prachaticích vydal dne Proti v předchozím odstavci citovanému rozsudku okresního soudu se odvolal státní zástupce. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o odvolání usnesením ze dne Okresní soud v Prachaticích dne Stěžovateli byl uložen trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 12 měsíců. Dále mu byla uložena povinnost uhradit poškozené A.

Poškozená S. Okresní soud založil své rozhodnutí na řadě důkazů, zejména na výslechu svědků, protokolu o nehodě v silničním provozu a přiložené fotodokumentaci, lékařských zprávách a znaleckých posudcích z oboru dopravy a z oboru soudního lékařství.

Při hodnocení důkazů vzal soud na vědomí mimo jiné to, že poškozené stály v nepřehledné křižovatce přibližně dva metry od přechodu pro chodce, který je v místě značen. Také zohlednil, že ke zranění poškozené S. Na druhé straně však soud vzal v potaz i skutečnost, že stěžovatel podle vlastní výpovědi již ze vzdálenosti asi 50 metrů před předmětnou křižovatkou viděl, že v křižovatce, resp.

Soud se zabýval i tím, že po této události nezůstal stěžovatel na místě nehody ani nepřivolal policii, což mělo za následek, že nebylo možné přesně určit místo střetu ani další skutečnosti. Následně okresní soud uzavřel, že na základě všech provedených důkazů a z nich vyplývajících skutkových zjištění je přesvědčen, že stěžovatel se dopustil trestného činu podle ustanovení § odst.

Soud posuzoval jednání stěžovatele prizmatem povinnosti chovat se v rámci provozu na pozemních komunikacích ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní, a své chování je přizpůsobit mimo jiné provozu na pozemních komunikacích [§ 4 písm. Okresní soud na základě provedených důkazů tedy dospěl k závěru, že jak stěžovatel, tak i poškozené A. Dle soudu se obžalovaný "dopustil trestního jednání, kdy, jak již bylo uvedeno, řádně se zvýšenou opatrností nesledoval provoz na komunikaci, čímž došlo k citovaným porušením ustanovení pravidel o silničním provozu, poškozeným bylo způsobeno zranění, když tato zranění jsou zraněními těžkými s delší dobou léčení a s vážnými následky [ S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem soud uznal obžalovaného vinným přečinem těžké ublížení na zdraví podle § odst.

Dle soudu je na místě uznat obžalovaného vinným toliko dle § odst. Proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích, č. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl dne Krajský soud označil dokazování před soudem prvního stupně za "úplné, skýtající spolehlivý podklad pro meritorní rozhodnutí". Dle krajského soudu byla pro posouzení zavinění stěžovatele na následku nehodového děje rozhodující odpověď na otázku, zda bylo v řidičových možnostech zabránit střetu vozidla s chodkyněmi, při němž došlo k jejich sražení a zranění.

V této souvislosti krajský soud zdůraznil - podobně jako okresní soud - že podle vlastní výpovědi si byl stěžovatel již před zahájením odbočovacího manévru vědom skutečnosti, že "obě dámy stály zhruba dva metry od středu křižovatky, který je označen červeně, tzn.

Na druhé straně ale krajský soud uznal, že "nelze vyloučit, že obě poškozené zásadním způsobem porušily pravidla silničního provozu.

Na základě uvedených skutečností dospěl krajský soud k závěru, že i když nelze uzavřít, že stěžovatel střet s chodkyněmi zapříčinil v důsledku porušení zvláštní povinnosti uložené mu zákonem, zcela jej z odpovědnosti za jeho následek vyvinit nelze.

Dle mínění soudu i jeho nedbalost, nesledoval-li dopravní situaci ve směru své jízdy, ač tak učinit měl a mohl, byla jednou z příčin sražení chodkyň. Pokud jde o individuální opatrnost, která byla subjektivně vymezena možností stěžovatele předvídat nebezpečnou situaci, je třeba dle odvolacího soudu vycházet i z toho, že stěžovatel v silničním prostoru daného místa dobře znal a vzhledem k době dopoledne a charakteru místa náměstí v centru obce mohl počítat s výskytem chodců ve vozovce.

protokol o seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí Prachatice

Nelze proto akceptovat jeho obhajobu, že s odbočováním započal, aniž se před jeho výkonem ubezpečil, že jej bude bez jakéhokoliv nebezpečí schopen ukončit. Stěžovatel podal proti v předchozím odstavci citovanému rozsudku krajského soudu včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který o něm rozhodl dne 9. Nejvyšší soud odmítl dovolání stěžovatele podle ustanovení § odst.

Podstatný obsah ústavní stížnosti Stěžovatel v nyní projednávané ústavní stížnosti namítá porušení jeho ústavně garantovaného práva na spravedlivý proces podle čl. Listiny, k němuž mělo dojít v důsledku vydání v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť jimi byl odsouzen za trestný čin, který nespáchal.

Stěžovatel v ústavní stížnosti obsáhle popisuje průběh řízení před obecnými soudy a jednotlivé důkazy, jež byly provedeny v průběhu předmětného trestního řízení.

Stěžovatel v nyní posuzované ústavní stížnosti v podstatě rekapituluje důkazy provedené před obecnými soudy a předkládá vlastní verzi skutkových i právních závěrů, které z nich lze dovodit.

Těžiště argumentace stěžovatele spočívá v tvrzení, že soudy nedostatečně hodnotily podíl poškozených na střetu s vozidlem, a to zejména tím, že nepřisoudily dostatečnou váhu jejich protiprávnímu jednání. Soudy taktéž nesprávně hodnotily míru opatrnosti, kterou byl stěžovatel povinen v dané situaci vynaložit.

Stěžovatele je tedy přesvědčen, že obě poškozené si utrpěná zranění způsobily samy, přičemž stěžovatel jako řidič osobního automobilu na vzniku těchto zranění nenese žádnou vinu. Poškozená A. Uvedený závěr má být dle mínění stěžovatele podpořen i vypracovanými znaleckými posudky.

Z toho důvodu má stěžovatel za to, že poškozeným na zdraví neublížil, protože je automobilem nesrazil, a byly to právě poškozené, které do jeho automobilu z boku narazily pokud neupadly úplně bez kontaktu s automobilem , a to uprostřed křižovatky, čímž hrubě porušily povinnost chodce použít při přecházení přechod, pokud je ve vzdálenosti 50 metrů.

ON Distribuce a. IČ , F. Gerstnera č. ON ČR s. Jindřichem Kotrchem, Mírová č. Městský úřad ve Volarech, odbor výstavby ,územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:.

Pro provedení stavby a užívání stanoví stavební úřad tyto podmínky:. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Po ukončení stavby budou provedeny řádné terénní úpravy v celé trase vedení. S veškerým odpadem, který vznikne při provádění stavebních prací bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č.

M stský ú ad Prachatice - Mesto Prachatice

Materiál určený ke stavbě bude skladován na pozemku určeném ke stavbě, na veřejných prostranstvích smí být skladován pouze se souhlasem příslušného obecního úřadu. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení na staveništi a v jeho obvodu, jejich případnou ochranu a přeložení dle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců vlastníků vedení a zařízení.

Při provádění prací v blízkosti kolejiště ČD bude dodržena vyhláška Ministerstva dopravy č. V tomto prostoru nebude skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. Stavbou nebude poškozeno odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu. Přebytečný výkopek a materiál bude odstraněn mimo pozemek ČD na skládku určenou přísl. Při provádění zemních prací nedojde k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k této situaci budou zastaveny zemní práce a havárie ihned oznámena výše uvedené SDC.

Při realizaci nedojde k ohrožení bezpečnosti železničního provozu nebo jeho přerušení. ČNR č. Žadatel je povinen zajistit, aby osoby nacházející se v obvodu dráhy dbaly o svoji bezpečnost, dbaly pokynů provozovatele dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a zdržely se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek.

Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemek dráhy. Termín zahájení stavebních prací oznámí stavebník min. Stavbou nesmí být porušen ani poškozen most v žkm 56, na tr. Strakonice — Volary. V zájmovém území stavby se nachází vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. Při činnostech v blízkosti vedení SEK budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací dále PVSEK a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací dále NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

S vyznačenou trasou PVSEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Dále budou upozorněni, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sbírky rozhodnutí

Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou zastaveny práce a věc oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.

Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí. Manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

Při provádění prací bude respektováno ochranné pásmo elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. Nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení bude objednáno přesné vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení.

V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu bude výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Zástupce ECR bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při provádění prací nedojde k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a k narušení podzemního uzemňovacího vedení.

Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude neprodleně ohlášeno ECR. Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. U veškerých zemních prací, které zde budou prováděny, musí být proto podle zákona č.

Investor stavby je povinen tento dozor zajistit a před započetím stavby uzavřít smlouvu na archeologický dozor a případný záchranný výzkum.

Přesný termín zahájení zemních prací by měl být ohlášen archeologickému pracovišti Prachatického muzea v dostatečném předstihu. V průběhu stavebních prací bude důsledně dbáno ochrany lesního pozemku, jak ukládá § 13 zákona č.

Přechody přes Kaplický potok budou provedeny podvrtem bez narušení jeho břehů. Přechod přes otevřenou meliorační stoku bude proveden dle požadavků jejího správce.

protokol o seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí Prachatice

V případě, že dojde k porušení melioračního detailu, je nutné provést opravu tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě.

Bude-li kabel přecházet přes vodní tok, je nutné vycházet z normy ČSN 75 21 30 - uložení kabelu musí být v hloubce 1m pod dnem toku. Kabel musí být chráněn proti neoprávněnému zneužití chráničkou a následně musí být zasypán kamenným záhozem.

Při překopu toku bude postupováno velmi opatrně, aby nedošlo k vytržení podélného trámu, který může být uložen pod zdí opevnění břehů. V případě, že podélný trám pod opevněním břehů bude nalezen, bude nutné jej vyříznout. Po dokončení je třeba upravit dno, břehy i okolí břehů alespoň do stavu podobnému stavu před zahájením prací. Místa přechodů přes Kaplický potok budou označena zřetelně alespoň na jednom z břehů označníky.

V místě souběhu nového kabelového vedení s Kaplickým potokem je nutno uložení provést tak, aby nebylo porušeno pravobřežní opevnění potoka, které je současně opěrnou zdí cesty pod železničním mostem. V případě, že dojde k porušení této zdi, je třeba ji uvést alespoň do stavu před zahájením stavby. Na pravém břehu Kaplického potoka v místě, kde trasa kabelu VN přechází z levého břehu na pravý a dále proti toku jsou památkově chráněné sejpy, které nesmí být porušeny. Při jakémkoliv překonávání trasy v místě Kaplického potoka bude v průběhu stavební činnosti vodní tok i bezprostředně podmáčené okolní pozemky dostatečně chráněny před důsledky pohybu těžké mechanizace.

Stavební práce budou prováděny v době, kdy bude únosnost těchto pozemků nejvyšší nejlépe podzim, zima. Při zemních pracích v místě rašelinného podkladu na pozemku p. Na pozemku p. Lenora nesmí překročit pracovní pruh šířku 3 metrů.

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Po ukončení prací bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou předloženy tyto doklady:. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu stavby.

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu

Stavba bude dokončena nejpozději do Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu § 27 odst.

Dne IČ prostřednictvím společnosti E. Stavební úřad posoudil předložené žádosti a protože podmínky v území jsou jednoznačné a v dotčeném území je vydán územní plán, rozhodl podle ustanovení § 78 odst. Opatřením ze dne Odůvodnění - územní rozhodnutí:. Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena.

0 / 5