Lydie, 23

Číslo profilu 6532562
Datum registrace 01.02.2023
Aktualizován 05/27/2023
Jméno Lydie
Země Czech Republic
Město Neratovice
Orientace Lesbičky
Věk 23
Znamení zvěrokruhu Blíženci
Výška 167 cm
Váha 64 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Hnědý
Kouření Ano
Alkohol Ano
Oblíbené země Bulharsko Polsko Thailand Kypr

AVON Registrace - AVON Lady

Tuto zprávu poskytl uživatel Lydie Neratovice 05/28/2023 09:20:05

Přidejte zboží ještě za Kč a máte dopravu zdarma! Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je v Brně, Slevačská 60, , a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.

Spotřebitelská smlouva — smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Spotřebitel — je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel — je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § odst.

hledat avon lady Čáslav

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

Prodávající může namátkově ověřovat objednávky, ať už ve smyslu odstavce 16 obchodních podmínek, tak pro ověření správné adresy a kontaktních údajů, které nejsou úplné, či jsou nejasné. Pokud k tomu prodavající přistoupí, bude kupující kontaktován vždy 2x na emailovou adresu, kterou poskytl a poté na telefonní kontakt, který poskytl.

V případě nedostupnosti se může prodávající rozhodnout objednávku nedodat, dokud nedojde k ověření potřebných údajů, pro správné dodání věci kupujícícmu. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Petra Hudcová. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel vrátí pouze část zboží z objednávky, je to úkon, který občanský zákonik nezná. Je definováno pouze odstoupení od smlouvy, které znamená plné vrácení zboží a financí tak, jako by žádná smlouva nevznikla. Částečnou vratku prodávající bude akceptovat a umožní tak zákazníkovi ponechat si jen část zboží.

V případě, že zákazník vrací část zboží, je povinen uhradit či navrátit plnění, které bylo vázáno na původní výši objednávky- například dárek od určité výše objednávky, nebo dopravu zdarma. V případě, že to povaha benefitu neumožnuje vrácení například doprava zdarma , je odečtena od financí, které náleží kupujicímu za navrácené zboží. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů např.

Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránce doprava a platba. Dobírka — peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli kurýrovi nebo na poště.

Bankovní převod — po obdržení objednávky návrhu na uzavření kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby.

Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

TVÁŘE AVONU :: AVON

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Drogerie | - katalog internetových obchodů

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí,. Pro zaslání zboží: Petra Hudcová, Slevačská 60, Brno, Reklamaci lze vyřídit prostřednictvím e-mailu info savour. Lhůta na vyřízení reklamace je do 30 dnů. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Pro zaslání zboží : Petra Hudcová, Slevačská 60, Brno, Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky.

V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající poskytuje různé druhy slev věrnostní, objemové, za doporučení známým apod. Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě formou informací , nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání.

V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. Upozornění : Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu.

Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. Pokud vás zaujme nějaký dokument, profil firmy, výsledek hledání či prakticky jakýkoliv údaj na Hlídači, nemusíte si ho pamatovat. Stačí si ho uložit do záložek a my si to zapamatujeme za vás. Uložení záložky je snadné, stačí kliknout na ikonu. Pokud už je konkrétní záložka vytvořená, pak je vybarvena červeně.

Abychom ale vědeli, komu jaké záložky patří, musíte se zalogovat. Podrobné informace o veřejných zakázkách jsou z licenčních důvodů dostupné pouze registrovaným uživatelům Hlídače Státu. Registrace je zdarma a je velmi jednoduchá.

Pokud jste již zaregistrováni, zalogujte se. Hledat hledat. Přepnout na původní hledání Přepnout na nové hledání Nápověda jak vyhledávat Snadné hledání. Hlídač Státu Hlídač Smluv Smlouva č. Smluvní strany 1. Up Česká republika s. Strana 1 celkem 8 II. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dodat kupujícímu kusů volnočasových poukázek v nominální hodnotě 50,00 Kč slovy: padesátkorunčeských za 1 kus volnočasové poukázky, které budou sloužit k zabezpečení mimoslužebních sportovních, společenských a kulturních aktivit např.

Prodávající se zavazuje volnočasové poukázky předat kupujícímu v místě plnění dle čl. Kupující se zavazuje volnočasové poukázky převzít od prodávajícího a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu dle č. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu volnočasové poukázky řádně zabalené, nepoškozené, s vyznačenou platností do Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. Smluvní strany se zavazují nakládat s volnočasovými poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit jejich ochranu před paděláním a zneužitím.

Kupní cena 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. Cena uvedená ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou za volnočasové poukázky, je neměnná po celou dobu účinnosti smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním volnočasových poukázek do místa plnění mj.

Místo a doba dodání volnočasových poukázek 1. Místem dodání volnočasových poukázek je sídlo Agentury služeb na adrese Generála Píky 1, 05 Praha 6 — Dejvice. Strana 2 celkem 8 2.

Místem plnění místem realizace volnočasových aktivit jsou provozovny smluvních partnerů na celém území ČR. Prodávající je povinen dodat kupujícímu volnočasové poukázky v jeden den a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Lhůtu pro dodání volnočasových poukázek lze v odůvodněných případech po dohodě s kupujícím přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na důvodech prodloužení lhůty pro dodání volnočasových poukázek se musí obě smluvní strany písemně dohodnout.

Dodací podmínky 1. Osoba, kterou kupující pověřil k převzetí volnočasových poukázek, je paní tel. Prodávající je povinen předat kupujícímu volnočasové poukázky v místě dodání volnočasových poukázek dle článku IV. Dále je prodávající povinen telefonicky vyrozumět přejímajícího nejméně 2 pracovní dny předem o připravenosti předat volnočasové poukázky.

Volnočasové poukázky budou řazeny v po sobě jdoucích číselných řadách. Povinnost prodávajícího dodat volnočasové poukázky dle článku II. Přejímkou se rozumí předání volnočasových poukázek prodávajícím a jeho převzetí přejímajícím.

hledat avon lady Čáslav

Zjistí-li přejímající, že volnočasové poukázky trpí zjevnými vadami nebo neodpovídají požadovanému typu volnočasových poukázek dle smlouvy, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku IV. O provedení přejímky bude mezi prodávajícím a přejímajícím sepsán přejímací protokol dodací list ve dvou vyhotoveních s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem předání volnočasových poukázek a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku IV.

V přejímacím protokolu dodacím listu prodávající uvede označení a popis volnočasových poukázek, čitelné své jméno, příjmení a podpis, přejímající uvede též své čitelné jméno, příjmení a podpis. Prodávající je povinen odevzdat volnočasové poukázky v souladu s ustanovením § OZ. Fakturační a platební podmínky 1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu přejímajícího protokolu dodacího listu dle článku V. Kupující souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě.

Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, kupující požaduje její doručení v jednom vyhotovení. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: a označení dokladu jako daňový doklad faktura , b číslo smlouvy dle číslování kupujícího, c den vystavení, den odeslání a den lhůta splatnosti faktury, d přejímající a místo dodání volnočasových poukázek, e IČO a DIČ smluvních stran, f označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, g počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího, h kupujícího — Ministerstvo obrany, na adrese Tychonova 1, 01, Praha 6, i konečného příjemce - Agentura služeb na adrese Generála Píky 1, 05 Praha 6 - Dejvice, j rozpis pořizovaných volnočasových poukázek tzn.

Těhulky a maminky Mělník () - Diskuze -

Společně s fakturou je prodávající povinen doručit řádně vyplněnou kopii přejímacího protokolu. V případě listinné faktury prodávající předloží prostou kopii přejímacího protokolu v jednom vyhotovení. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: Agentura služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Gen.

Píky 1, 05 Praha 6 - Dejvice. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu.

Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

V takovém případě plyne kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směřování na účet prodávajícího. Kupující neposkytuje zálohové platby. Převod vlastnictví a odpovědnost za škodu 1.

Vlastnické právo k volnočasovým poukázkám se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí volnočasových poukázek a současně podpisem přejímacího protokolu poslední smluvní stranou.

Nebezpečí škody na volnočasových poukázkách přechází z prodávajícího na kupujícího podpisem přejímajícího protokolu poslední smluvní stranou při převzetí volnočasových poukázek. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Strana 4 celkem 8 VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky smlouvy a pokyny kupujícího. Prodávající i kupující jsou povinni vést řádnou evidenci přehled využitých volnočasových poukázek u jednotlivých provozoven smluvních partnerů.

Prodávající se zavazuje zaslat přejímajícímu seznam využitých volnočasových poukázek s uvedením provozovny smluvního partnera a identifikačního čísla volnočasové poukázky, která byla uplatněna u výše uvedené provozovny a to ve čtyřech jednotlivých termínech: v 1.

Distribuci volnočasových poukázek zabezpečuje kupující. Rozdíl mezi skutečnou cenou poskytované aktivity v provozovně smluvního partnera a nominální hodnotou volnočasové poukázky hradí při vyšší ceně zaměstnanec kupujícího, který volnočasovou poukázku vlastní. Prodávající se zavazuje zajistit možnost uplatnění volnočasových poukázek na účely dle článku II.

Počet provozoven smluvních partnerů v době uzavření smlouvy, ve kterých se dají volnočasové poukázky uplatnit na celém území ČR, je Seznam uvedeného počtu provozoven smluvních partnerů včetně adres a stručného popisu poskytovaných služeb je uveden v příloze č. Prodávající prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností v souladu s § OZ.

Záruka a reklamační podmínky 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na volnočasové poukázky záruku na to, že po dobu platnosti smlouvy, budou mít volnočasové poukázky vlastnosti požadované kupujícím pro předmět plnění dle smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne provedení přejímky volnočasových poukázek. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada volnočasových poukázek, má se za to, že touto vadou volnočasové poukázky trpěly již v době předání.

Prodávající je povinen doručit kupujícímu písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Prodávající je povinen neprodleně na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle odst.

Klub chovatelů kníračů ČR

Strana 5 celkem 8 4. Případné reklamace na neakceptování volnočasových poukázek provozovnou smluvního partnera se prodávající zavazuje tuto reklamaci neprodleně řešit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace písemně na kontaktní adresu prodávajícího: e-mail: tel.

O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol o odstranění vady. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § a násl. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 1. V případě prodlení prodávajícího s předáním volnočasových poukázek ve sjednané době dle článku IV.

Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý i započatý den prodlení zvlášť, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad volnočasových poukázek ve lhůtě dle článku IX.

Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozí věty za každý i započatý den prodlení zvlášť, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou nebo do zániku smluvního vztahu. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku XI. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § OZ se nepoužije.

0 / 5